• ඇමතුම් සහාය 13798284602

පුවත්

 • PVC Name Card

  Introduction of PVC name cards: PVC name card mainly uses vinyl material and uses screen printing technology to produce a special business card. The material of the PVC name card is transparent. In general, PVC name cards are a more atmospheric business card, which is suitable for business and pe...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ස්මාර්ට් Wristband

  The construction of the smart wristband: The main body of the smart wristband is made of rubber material. The material is natural and non-toxic. The design is high-grade and fashionable. It not only has the function of sports health secretary, but also has the function of fashion accessories. The...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • PVC Plastic Sheet

  PVC plastic sheet introduction: PVC plastic sheet products are generally gray and white, and can also produce colored hard boards. PVC plastic sheets have good chemical stability, and they have corrosion resistance, hardness and strength, UV protection and flame retardancy. Its surface is smooth ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • RFID Card

  RFID card description: RFID is the collective name of the radio frequency technology system, and the RFID card is the radio frequency card. The radio frequency card is the chip card containing the frequency induction. The card contains the IC or ID chip. Currently, the cards appearing on the mark...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • VIP card

  VIP card product description: The VIP card, also called VIP membership card, is an advanced identification card and a consumer service card. Made of PVC material, it can be divided into smooth card, matte card, sanding card, etc. according to the type of card. The card surface can be attached wit...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • SIEMENS UNVEILS NEW UHF RFID READER WITH IOT INTERFACE

  Siemens is extending its range of Simatic RF600 ultrahigh-frequency (UHF) devices to include an RFID reader. The Simatic RF615R measures 133 millimeters by 155 millimeters by 45 millimeters, and comes with an internal, circularly polarized antenna and an additional external antenna connection. Us...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • හදුනා ගැනීෙම් තාක්ෂණ ආරක්ෂිත හා පුද්ගලික වන්නේ ඇයි?

  හදුනා ගැනීෙම් තාක්ෂණ ආරක්ෂිත හා පුද්ගලික වන්නේ ඇයි?

  අවාසනාවකට මෙන්, ඉතා බොහෝ විට නැති පාරිභෝගිකයන් හෙලිදරව් වීමට ඉඩ ඇත කුමන ක්රමයම. ක වේගයට සරිලන ස්කෑනරයක් හා හදුනා ගැනීෙම් උපාංගය වෙත සමීප ප්රවේශ ඕනෑම කෙනෙකුට එය ක්රියාත්මක සහ එහි අන්තර්ගතය කියවීමට හැකිය. නිසැකවම, ගැටඵ අනිත් අයට වඩා වැඩි වේ. කෙනෙකු පොත කොට්ටයක ඇවිදින නම් ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • වැඩ කොහොමද හදුනා ගැනීෙම්

  වැඩ කොහොමද හදුනා ගැනීෙම්

  How does RFID work? A Radio-Frequency IDentification system has three parts: A scanning antenna A transceiver with a decoder to interpret the data A transponder – the RFID tag – that has been programmed with information. The scanning antenna puts out radio-frequency signals in a rel...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • හදුනා ගැනීෙම් කුමක්ද?

  හදුනා ගැනීෙම් කුමක්ද?

  හදුනා ගැනීෙම් ගුවන් විදුලි සංඛ්යාත හඳුනා ගැනීම සඳහා එක්ව තිබේ. කරගත් එහි සංකේත නාමය කුඩා චිපයක් ඇන්ටෙනා සමන්විත බව කුඩා ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග සඳහන් කරයි. එම චිපය සාමාන්යයෙන් දත්ත හෝ ඊට අඩු 2,000 බයිට් ඉටු කිරීමට සමත් වේ. මෙම හදුනා ගැනීෙම් උපාංගය බාර් කේතය හෝ නැවත චුම්භක බිම් ලෙස එම අරමුණ සේවය ...
  වැඩිදුර කියවන්න

WhatsApp Online Chat !